ZUŠ V. Nováka Skuteč
ZUŠ V. Nováka Skuteč

Pozor

Školné


Úplata za vzdělávání - školné

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 70/2019 Sb., o základním uměleckém vzdělávání § 8. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) - vyloučení ze školy nebo c) - na písemnou žádost zák. zástupce - v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí- li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) - na písemnou žádost zák. zástupce - z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata za stanovené období je splatná do určeného termínu příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

V případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělávání ani ve lhůtě stanovené ředitelem podle školy podle § 8 odst. 5 a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín, může být žák z rozhodnutí ředitele ze studia vyloučen /§ 7 odst. 2d/.

Výše úplaty ve školním roce 2023/2024

Hudební obor

Individuální výuka
 • měsíčně: 280,-Kč
 • od 4. 9. 2023 do 31. 1. 2024: 1 400,-Kč
 • od 1. 2. 2024 do 29. 6. 2024: 1 400,-Kč
Skupinová a kolektivní výuka
 • měsíčně: 150,-Kč
 • od 4. 9. 2023 do 29. 1. 2024: 750,-Kč
 • od 1. 2. 2024 do 29. 6. 2024: 750,-Kč
Hra na druhý a další nástroj
 • měsíčně: 250,-Kč
 • od 4. 9. 2023 do 29. 1. 2024: 1 250,-Kč
 • od 1. 2. 2024 do 29. 6. 2024 1 250,-Kč

Výtvarný obor

 • měsíčně: 200,-Kč
 • od 4. 9. 2023 do 31. 1. 2024: 1 000,-Kč
 • od 1. 2. 2024 do 29. 6. 2024: 1 000,-Kč
Taneční obor
 • měsíčně: 150,-Kč
 • od 4. 9. 2023 do 30. 1. 2024: 750,-Kč
 • od 1. 2. 2024 do 29. 6. 2024: 750,-Kč

 

 

Do školního jsou zahrnuty povinné předměty event. nepovinné předměty v rozsahu, jak se stanoví učební plány v jednotlivých ročnících a oborech.

1 žák navštěvující více oborů - z dalšího oboru platí polovinu
3 a více žáků z rodiny - 2 dítě platí normální školné, třetí a další zdarma

Příspěvek na zapůjčení hudebního nástroje a uč. pomůcky
 • 100,-Kč / měsíčně

V případě dlouhodobější nezaviněné nepřítomnosti žáka (období minimálně 4 týdnů nepřetržitě) je možné na žádost rodičů toto období oprostit od úhrady úplaty, po doložení dokladu se zdůvodněním nepřítomnosti (potvrzení od lékaře apod.)

Školné a půjčovné se platí:

                        - hotově v kanceláři ZUŠ                                                                                                                          

                        - podklady pro bezhotovostní platbu získáte v kanceláři ZUŠ nebo na telefon. čísle 469350410                            

                        ( jiné platební podmínky po dohodě s ředitelem školy)

Termín splatnosti za období
 • od 4. 9. 2023 do 31. 1. 2024 do 31. 10. 2023
 • od 1. 2. 2024 do 29. 6. 2024 do 28. 3. 2024

Naši podporovatelé